A A A Wersja kontrastowa

Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie

 • Oferta pożyczek unijnych
 • O projekcie

   

  29 maja 2017r. Bank Gospodarstwa Krajowego  podpisał umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego o zarządzaniu i wdrażaniu produktów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

   

   

   

   

  Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe

  Wartość umowy: 298 926 529,41 zł, w tym:

  • Wkład UE: 254 087 550,00 zł

  • Wkład własny pośredników finansowych: 44 838 979,41 zł

  Termin realizacji umowy: od 29 maja 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku.

  Środki finansowe udostępnione będą warmińsko – mazurskim przedsiębiorcom w postaci funduszy zwrotnych takich jak pożyczki unijne, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe.

  Wsparcie finansowe będzie realizowane w obszarze:

  • Oś Priorytetowa 1 „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur”

  Zadaniem Osi Priorytetowej I „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” jest niwelowanie luki finansowej w dostępie do finansowania zewnętrznego, takich jak:

  • motywowanie odbiorców do podejmowania działań mających na celu stabilizację rynkową przedsiębiorstwa, jego rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego;

  • inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw;

  • efekt zachęty – pomoc finansowa przeznaczona na projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu.

  Wsparcie finansowe skierowane jest na realizację projektów inwestycyjnych  przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

 • Dla kogo

  Wsparcie finansowe skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy prowadzą działalność  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

  Środki finansowe dystrybuowane będą przez profesjonalne instytucje finansujące współpracujące z BGK takie jak:

  • fundusze pożyczkowe,

  • fundusze poręczeniowe,

   • banki spółdzielcze i komercyjne działające w regionie,

   • podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

 • Produkty finansowe

  Pożyczka Rozwojowa w ramach Poddziałania 1.3.3

  Pożyczka Rozwojowa jest produktem zwrotnym, przeznaczonym dla  przedsiębiorców  z sektora MŚP znajdujących się w początkowej fazie rozwoju, (tj. działającym na rynku nie dłużej niż 3 lata), którzy nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, mają krótką historię kredytową lub jej brak. Pożyczka unijna przyznawana będzie na warunkach rynkowych lub jako pomoc de minimis.

  Finansowane będą inwestycje rozwojowe mające na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej oraz zwiększenie jej produktywności.

  Warunkiem otrzymania wsparcia będzie wykazanie przez MŚP wpływu planowanej inwestycji na utrzymanie/rozwój firmy będącej w początkowej fazie rozwoju oraz określenie powiązania danego przedsięwzięcia z działalnością przedsiębiorstwa.

  Wejście kapitałowe w ramach Poddziałania 1.3.3

  Wejście kapitałowe

  • o finansowaniu do 1 mln zł
  • okres realizacji inwestycji do 10 lat
  • MŚP funkcjonujące na rynku do 3 lat

  Rodzaj finansowania

  Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 49%).

  Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.

  Cel finansowania

  Innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

  Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na innowacje:

  • Produktowe
  • Usługowe
  • Procesowe
  • Organizacyjne
  • Marketingowe

  W ramach wejścia kapitałowego preferowane będą projekty w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  Pożyczka Inwestycyjna z Premią w ramach Poddziałania 1.5.3

  Pożyczka Inwestycyjna z Premią to instrument dłużny, który będzie udzielany na warunkach rynkowych lub jako pomoc de minimis przedsiębiorcom z sektora MŚP inwestujących w:

  • maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy);
  • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK);
  • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz innowacji w skali przedsiębiorstwa.

  W ramach pożyczki możliwe będą inwestycje w niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu. Inwestycje będą miały na celu poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi. Preferowane będą projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.

  W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie premii (w postaci subsydiowania odsetek). Dotyczy to projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, np. przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

  Poręczenie w ramach Poddziałania 1.5.3

  Poręczenie  przeznaczone jest na zabezpieczenie kredytów lub pożyczek  przedsiębiorstw, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego. Poręczenie będzie obejmować część produktów finansowania (w tym kredytu lub pożyczki.

  Wsparciem finansowym objęte zostaną inwestycje takie jak:

  •  maszyny i sprzęt produkcyjny,
  • przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy,

  • nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),

  • innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo,

  •  wprowadzanie tzw. innowacji imitujących,

  •  innowacje w skali przedsiębiorstwa.

  Pożyczka Płynnościowa w ramach Poddziałania 1.5.3

  Pożyczka płynnościowa: mikro, małe i średnie firmy

  Kwota wsparcia: do 400 tys. zł

  Okres spłaty: do 6 lat

  Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

  Przeznaczona na wsparcie MŚP, prowadzących działalność w województwie warmińsko-mazurskim, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Pożyczka udzielana jest w celu utrzymania działalności gospodarczej oraz zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

  Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne,
  w szczególności.:

  • utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.,
  • pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników, w tym składowe należne ZUS, US i inne koszty bieżące),
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy  powstałe po 1 lutego 2020r.,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
  • finansowanie kapitału obrotowego, w tym zatowarowanie, półprodukty, itp.,
  • sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).

  Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to, czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.