A A A Wersja kontrastowa

Przedsiębiorcze świętokrzyskie

 • Oferta pożyczek unijnych
 • O projekcie

  30 czerwca 2017 r Bank Gospodarstwa Krajowego dnia podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego) oraz umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy o zarządzaniu i wdrażaniu produktów finansowych w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  Umowa pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a samorządem przewiduje wsparcie rozwoju 932 przedsiębiorstw z sektora MŚP i powstanie 449 nowych firm.

   

   

  Tytuł projektu: „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”

  Wartość projektu: 406,5 mln zł, w tym:

  • Wkład UE: 357,5 mln zł           
  • Wkład własny pośredników finansowych: 49,01 mln zł

  Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna Gospodarka” – wartość 366,6 mln zł
  • Osi priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy” – wartość 39,9 mln zł

  W ramach Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna Gospodarka” (działanie 2.6) finansowane będą inwestycje mające na celu zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

  W ramach Osi Priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy” (poddziałanie 10.4.1) realizowane będą projekty obejmujące wsparciem osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w postaci mikropożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej przyznawanej na preferencyjnych warunkach.

  Umowa pomiędzy BGK a samorządem przewiduje wsparcie rozwoju 932 przedsiębiorstw z sektora MŚP i powstanie 449 nowych firm (zmniejszenie bezrobocia).

  Termin realizacji projektów: od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2023 roku.

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie świętokrzyskim podmiotom finansowania w postaci instrumentów zwrotnych takich jak poręczenia i pożyczki.

 • Dla kogo

  Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego oraz Instytucji Finansujących – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, inne instytucje finansowe.

   

  Instrumenty finansowe

  Instytucje Finansujące

  Ostatecznie odbiorcy

  Pożyczka w ramach działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

  Poręczenie w ramach działania 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP

  m.in. fundusze poręczeniowe i banki

  Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

  Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które są osobami:

  -          bezrobotnymi,

  -          poszukującymi pracy (pozostającymi bez zatrudnienia)

  -          nieaktywnymi zawodowo.

   

   

   

   

 • Instrumenty i zakres finansowania

   

  Instrumenty finansowe oferowane będą przedsiębiorcom po podpisaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego umów z instytucjami pełniącymi rolę Pośredników Finansowych, których zadaniem będzie udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z obszaru województwa świętokrzyskiego, w postaci pożyczek i poręczeń.

  Pożyczka dla MŚP

  Instrument, który będzie udzielany na preferencyjnych warunkach mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje na wczesnym etapie funkcjonowania jak i na późniejszym etapie działalności, mające na celu wzrost liczby przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub ulepszone produkty lub usługi, m.in. poprzez inwestycje związane z:

  • dostarczeniem kapitału zalążkowego i kapitału na rozruch
  • możliwością pozyskania kapitału na rozszerzenie działalności
  • pozyskaniem kapitału na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, a także przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania
  • zakup nowoczesnego sprzętu, maszyn oraz linii do produkcji (w tym wdrożenie TIK w przedsiębiorstwach)
  • Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: do 1 mln zł, okres spłaty: do 5 lat

  Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

   W ramach instrumentu finansowane będą wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanej w ramach Poddziałania 10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone m. in. na zakup maszyn, towaru i urządzeń, adaptację pomieszczeń, reklamę czy usługi księgowe.

    

   • Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: do 100 tys. zł, okres spłaty: do 7 lat

  Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego