A A A Wersja kontrastowa

Przedsiębiorcze podkarpackie

 • Oferta pożyczek unijnych
 • O projekcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

   

  Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

  Tytuł Projektu: Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe

  Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”

  Wartość projektu: 488 628 338,73 zł, w tym:

  • wkład UE: 448,33 mln zł
  • wkład krajowy z Budżetu Państwa: 26,86 mln zł
  • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 13,43 mln zł

  W ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (działania 1.4, podziałania 1.4.2) wspierany będzie rozwój nowopowstałych i istniejących przedsiębiorstw z sektora MŚP, które poprzez dostęp do finansowania zwrotnego będą realizować inwestycje prowadzące do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności oraz finansowanie MŚP, które napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19.

  W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 1 172 przedsiębiorstw z sektora MŚP.


  Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy

  Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki

  Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy”

  Wartość Projektu: 29 194 012,94 zł, w tym:

  • wkład UE: 24,81 mln zł
  • wkład krajowy: 2,92 mln zł
  • inne środki: 1,46 mln zł

  W ramach Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy” (działania 7.3) wsparcie otrzymają osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

  2. osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawych,

  3. rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,

  4. reemigranci,

  5. imigranci.

  W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 306 osób (w tym 153 osoby niepracujące i 153 osoby pracujące, zgodnie z powyższymi kryteriami), które skorzystają z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczych skutkujących utworzeniem 319 miejsc pracy.

  Termin realizacji Projektów: od 30 listopada 2016 roku do 30 listopada 2023 roku.

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie podkarpackim podmiotom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

 • Dla kogo

  Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, inne instytucje finansowe.

  Instrument finansowy

  Pośrednicy finansowi

  Ostateczni odbiorcy

  Pożyczka standardowa

  m.in. fundusze pożyczkowe, banki, inne instytucje finansowe

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki, w tym banki spółdzielcze

  Ostateczni odbiorcy: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

  2. osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawych,

  3. rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,

  4. reemigranci,

  5. imigranci.

  Pożyczka Standardowa-Innowacyjnam.in. fundusze pożyczkowe, banki, inne instytucje finansowe mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Instrumenty i zakres finansowania

  Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa podkarpackiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych takich jak:

  Pożyczka standardowa

  Pożyczka standardowa to instrument, który udzielany będzie na projekty ukierunkowane ogólnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa z pewnymi preferencjami dla mikro i małych firm w celu wywołania efektu zachęty, a także wsparcie MŚP dotkniętych skutkami COVID-19 również w zakresie finansowanie kapitału obrotowego.

   

  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki: do 500 tys. zł,
  • okres spłaty: do 96 miesięcy,
  • okres karencji: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki. Karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.
  • Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 istnieje możliwość udzielenia dodatkowej 6-miesięcznej karencji polegającej na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej lub 6-miesięcznych „wakacji kredytowych” polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty części odsetkowej, części kapitałowej lub całej raty kapitałowo-odsetkowej.

  Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Pożyczka to instrument, który udzielany będzie na warunkach preferencyjnych osobom bezrobotnym, biernym zawodowo oraz pracującym w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  • osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osobom w wieku 50 lat i więcej, osobom długotrwale bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom o niskich kwalifikacjach, kobietom,
  • osobom ubogim pracującym, osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych oraz pracującym w ramach umów cywilno-prawych,
  • rolnikom i członkom ich rodzin-osobom posiadającym nieruchomość rolną lub członkom ich rodzin podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,
  • reemigrantom,
  • imigrantom.

  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki: do 80 tys. zł
  • okres spłaty: do 84 miesięcy
  • okres karencji: do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

  Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

  W ramach Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej mogą być finansowane inwestycje rozwojowe realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa podkarpackiego, a także wsparcie MŚP dotkniętych skutkami COVID-19 również w zakresie finansowanie kapitału obrotowego Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej:

   

  Komponent standardowy

  • przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych  realizowanych przez MŚP;
  • do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorstwo może ubiegać się o pożyczkę z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli wiarygodnie uzasadni, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z pandemią COVID-19, spowodowała pogorszenie jego sytuacji finansowej, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na poprawę sytuacji firmy na rynku.

   

  Komponent innowacyjny

   

  • z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

  Podstawowe parametry pożyczki:

  • maksymalnie do 500 tys. zł w ramach komponentu standardowego;
  • do 1 mln  zł w ramach komponentu innowacyjnego.

  Okres spłaty:

  • nie dłuższy niż 96 miesięcy w ramach komponentu standardowego;
  • nie dłuższy niż 120 miesięcy w ramach komponentu innowacyjnego.

  Karencja w spłacie:

  • do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)
  • Dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 istnieje możliwość udzielenia dodatkowej 6-miesięcznej karencji polegającej na zawieszeniu obowiązku spłaty raty kapitałowej lub 6-miesięcznych „wakacji kredytowych” polegających na zawieszeniu obowiązku spłaty części odsetkowej, części kapitałowej lub całej raty kapitałowo-odsetkowej.

  Oprocentowanie:

  Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej.

   

  Pożyczka płynnościowa

  • o finansowaniu do 600 tys. zł
  • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0%

  Cel finansowania:

  Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej z powodu negatywnego wpływu pandemii COVID-19.

  Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe w tym np.:

  • wynagrodzenia pracowników,
  • zobowiązania publiczno-prawne
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa

  Warunki:

  • Pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki),
  • Wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany,
  • Okres spłaty: do 6 lat,
  • Karencja w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki,
  • Wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego