A A A Wersja kontrastowa

Przedsiębiorcze podkarpackie

 • Oferta pożyczek unijnych
 • O projekcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał umowę z Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


   

  Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego

  Tytuł Projektu: Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe

  Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”

  Wartość projektu: 268 628 338,73 zł, w tym:

  • wkład UE: 228,33 mln zł
  • wkład krajowy z Budżetu Państwa:  26,87 mln zł
  • wkład krajowy wnoszony na poziomie pośredników finansowych: 13,43 mln zł

  W ramach Osi Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” (działania 1.4, podziałania 1.4.2) promowane będą działania rozwojowe przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym w szczególności MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju lub realizujące innowacyjne przedsięwzięcia, które poprzez dostęp do finansowania będą realizować inwestycje prowadzące do wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności.

  W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 882 przedsiębiorstw z sektora MŚP.


  Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy

  Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki

  Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy”

  Wartość Projektu: 29 194 012,94 zł, w tym:

  • wkład UE: 24,81 mln zł
  • wkład krajowy: 2,92 mln zł
  • inne środki: 1,46 mln zł

  W ramach Osi Priorytetowej 7 „Regionalny Rynek Pracy” (działania 7.3) wsparcie otrzymają osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

  2. osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawych,

  3. rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,

  4. reemigranci,

  5. imigranci.

  W ramach realizacji Projektu przewiduje się wsparcie 306 osób (w tym 153 osoby niepracujące i 153 osoby pracujące, zgodnie z powyższymi kryteriami), które skorzystają z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczych skutkujących utworzeniem 319 miejsc pracy.

  Termin realizacji Projektów: od 30 listopada 2016 roku do 30 listopada 2023 roku.

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie podkarpackim podmiotom w postaci instrumentów zwrotnych takich jak pożyczki.

 • Dla kogo

  Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, inne instytucje finansowe.

  Instrument finansowy

  Pośrednicy finansowi

  Ostateczni odbiorcy

  Pożyczka standardowa

  m.in. fundusze pożyczkowe, banki, inne instytucje finansowe

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki, w tym banki spółdzielcze

  Ostateczni odbiorcy: osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  1. osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety,

  2. osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawych,

  3. rolnicy i członkowie ich rodzin-osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,

  4. reemigranci,

  5. imigranci.

  Pożyczka Standardowa-Innowacyjnam.in. fundusze pożyczkowe, banki, inne instytucje finansowe mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Instrumenty i zakres finansowania

  Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP województwa podkarpackiego na realizację projektów w postaci instrumentów finansowych takich jak:

  Pożyczka standardowa

  Pożyczka standardowa to instrument, który udzielany będzie na projekty ukierunkowane ogólnie na wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa z pewnymi preferencjami dla mikro i małych firm w celu wywołania efektu zachęty.

  Podstawowe parametry: wartość pożyczki: do 300 tys. zł, okres spłaty: do 60 miesięcy, okres karencji: do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty pożyczki. Karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.

  Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Pożyczka to instrument, który udzielany będzie na warunkach preferencyjnych osobom bezrobotnym, biernym zawodowo oraz pracującym w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

  • osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osobom w wieku 50 lat i więcej, osobom długotrwale bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom o niskich kwalifikacjach, kobietom,
  • osobom ubogim pracującym, osobom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych oraz pracującym w ramach umów cywilno-prawych,
  • rolnikom i członkom ich rodzin-osobom posiadającym nieruchomość rolną lub członkom ich rodzin podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa,
  • reemigrantom,
  • imigrantom.

  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki: do 80 tys. zł
  • okres spłaty: do 84 miesięcy
  • okres karencji: do 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

  Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

  W ramach Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej mogą być finansowane inwestycje rozwojowe realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie województwa podkarpackiego. Rozróżnia się dwa następujące komponenty Pożyczki Standardowej - Innowacyjnej:

  • Komponent standardowy - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych  realizowanych przez MŚP;
  • Komponent innowacyjny - z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez MŚP w zakresie zakupu wyłącznie nowych środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

  Podstawowe parametry pożyczki:

  • maksymalnie do 300 tys. zł w ramach komponentu standardowego;
  • powyżej 300 tys. zł do 600 tys. zł w ramach komponentu innowacyjnego.

  Okres spłaty:

  • nie dłuższy niż 60 miesięcy w ramach komponentu standardowego;
  • nie dłuższy niż 84 miesiące w ramach komponentu innowacyjnego.

  Karencja w spłacie:

  Karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki (albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty)

  Oprocentowanie:

  Na warunkach korzystniejszych niż rynkowe lub na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej 

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego