A A A Wersja kontrastowa

Przedsiębiorcze lubelskie

 • Oferta pożyczek unijnych
 • O projekcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 30 listopada 2016 roku podpisał cztery umowy z Województwem Lubelskim (reprezentowanym w ramach dwóch umów przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz pozostałych dwóch przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości) w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

   

  Tytuł Projektu: Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego

  Wartość Projektu: 425 858 110,77 zł, w tym:

  • wkład UE: 361,98 mln zł
  • wkład krajowy: 63,88 mln zł

  Termin realizacji Projektu: od 30 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku.


  Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

  • Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” - 404,67 mln zł
  • Osi Priorytetowej 9 „Rynek pracy” -  18,47 mln zł
  • Osi Priorytetowej 10 „Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian” - 2,7 mln zł

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 i udostępniane będzie lubelskim podmiotom finansowym w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty lub wejścia kapitałowe.

  W ramach Osi Priorytetowej 3 „Konkurencyjność przedsiębiorstw” (działania 3.2, 3.7)  wspierane będą przedsiębiorstwa tworzące nowe produkty i usługi (w tym oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych), rozszerzające działalność poza rynek lokalny oraz nawiązujące współpracę w celu zwiększenia swojej pozycji konkurencyjnej.

  W ramach Osi Priorytetowej 9 „Rynek pracy” (działanie 9.3)  promowane będą projekty mające na celu wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące przyznanie środków finansowych w postaci preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  W ramach Osi Priorytetowej 10 „Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian” (działanie 10.2) promowane będą projekty wspierające pracowników przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne obejmujące przyznanie środków finansowych w postaci preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • Dla kogo

  Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak: fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, czy podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

  Instrument finansowy

  Pośrednicy finansowi

  Ostateczni odbiorcy

  Wejście kapitałowe w ramach działania 3.2 Instrumenty kapitałowe

  m.in. podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka

  Nowopowstałe spółki kapitałowe prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, w których część udziałów będzie obejmował pośrednik finansowy, a część udziałów pomysłodawca rozumiany jako osoba (lub osoby) fizyczna lub prawna. Celem tworzenia spółki będzie wdrażanie innowacyjnego pomysłu zgłaszanego przez pomysłodawcę.

  Pożyczka mała w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

  Pożyczka duża w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego.

  Pożyczka w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  -Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
  - Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30-49 lat
  - Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia

  Pożyczka w ramach działania 10.2 Programy typu outplacement

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  · pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (pracownicy przewidziani do zwolnienia, pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) z terenu województwa lubelskiego,

  · pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego.

 • Instrumenty i zakres finansowania

  Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy, będzie w ramach poszczególnych produktów finansowych wybierał profesjonalne instytucje do pełnienia roli Pośredników Finansowych, którzy po podpisaniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umów Operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia lubelskim podmiotom na realizację projektów w postaci instrumentów takich jak: pożyczka lub wejście kapitałowe.

  Wejście kapitałowe

  Wejście kapitałowe

  to instrument dedykowany nowopowstałym przedsiębiorstwom o wysokim potencjale gospodarczym, które ze względu na utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania nie są w stanie same skomercjalizować własnych innowacyjnych rozwiązań. Istotą wejścia kapitałowego jest objęcie przez pośrednika finansowego części udziałów w nowej spółce tworzonej wraz z pomysłodawcą.

  Podstawowe parametry: wysokość wejścia kapitałowego: do 1,5 mln zł, okres realizacji inwestycji: do 10 lat.

   

   

  Pożyczka mała

  Pożyczka mała to instrument, który będzie udzielany na preferencyjnych warunkach przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwom, a w znaczenie mniejszym stopniu – małym firmom prowadzącym działalność na terenie województwa lubelskiego. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Dla start-upów przewidziane są preferencje zarówno w zakresie okresu jak i długości spłaty pożyczki.

  Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: do 250 tys. zł, okres spłaty: do 5 lat.

  Pożyczka duża

  Pożyczka duża to instrument, który będzie udzielany na preferencyjnych warunkach mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Pożyczka duża służy finansowaniu większych inwestycji, dla których niezbędna wartość pożyczki wykracza poza górny limit pożyczki małej. Szczególnie promowane będą inwestycje ukierunkowane na wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym usługi i aplikacje), wspieranie ekspansji MŚP na rynkach zagranicznych oraz średnie projekty innowacyjne. Dla inwestycji w TIK przewidziane są szczególne preferencje w zakresie karencji.

  Podstawowe parametry: wysokość pożyczki: od 250 tys. zł do 1 mln zł, okres spłaty: do 8 lat.

  Mikropożyczka 9.3

  Pożyczka to instrument przeznaczony dla osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do następujących grup:

  • osoby niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,
  • niepracujący mężczyźni w wieku 30-49 lat,
  • osoby należące do następujących grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa, osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
  • Podstawowe parametry

   wysokość pożyczki: do 96 tys. zł

   okres spłaty: do 7 lat.

  Mikropożyczka 10.2

  Pożyczka to instrument adresowany do przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Promowane będę programy typu outplacement obejmujące wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie przeznaczone będzie na opracowanie działań zaradczych w przypadku wystąpienia niespodziewanej zmiany gospodarczej i przyczyni się do kontynuacji zatrudnienia przez osoby zagrożone utratą pracy, jak również zmniejszy ryzyko bezrobocia wśród pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych.

  Podstawowe parametry:

  • Wysokość pożyczki: do 60 tys. zł
  • Okres spłaty: do 7 lat.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego