A A A Wersja kontrastowa

Przedsiębiorcze Kujawy Pomorze

 • Oferta pożyczek unijnych
 • O projekcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 31 marca 2017 roku podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zarządzania Funduszem Funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Tytuł Projektu: Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020

  Wartość Projektu: 165 340 235,33 , w tym:

  • wkład UE: 135,91 mln zł
  • wkład własny Pośredników Finansowych: 29,42 mln zł.

  Termin realizacji Projektu: od 31 marca 2017 do 31 grudnia 2023 roku

  Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 poprzez udostępnienie kujawsko-pomorskim podmiotom środków finansowych w postaci pożyczek i wejść kapitałowych.

  W ramach Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu” (poddziałania 1.3.2, 1.4.1, 1.5.1) promowane będą inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP oparte o projekty przedsiębiorstw akademickich w zakresie kontynuacji prac B+R nad innowacyjnymi produktami i usługami do momentu ich wdrożenia do własnej działalności gospodarczej lub sprzedaży/odpłatnego udostępnienia. Wsparciem objęte zostaną również inwestycje mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie konkurencyjności firm na rynku oraz inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP związane z umiędzynarodowieniem prowadzonej działalności gospodarczej oraz zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  BGK pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy będzie wybierał profesjonalnych Pośredników Finansowych w ramach poszczególnych produktów, którzy będą udzielać wsparcia kujawsko-pomorskim przedsiębiorcom na realizację projektów inwestycyjnych.

 • Dla kogo

  Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pośredników finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne, podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

  Instrument finansowy

  Pośrednicy finansowi

  Ostateczni odbiorcy

  Wejście kapitałowe w ramach „Funduszu zalążkowego przedsiębiorczości akademickiej”

  m.in. podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka

  Mikro i małe przedsiębiorstwa spełniające definicję przedsiębiorstwa odpryskowego (spin-off, spin out), posiadające siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim.

  Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których okres działalności nie przekracza 5 lat.

  Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący w momencie zawarcia umowy działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Instrumenty i zakres finansowania

  Instrumenty finansowe oferowane będą przedsiębiorcom po podpisaniu przez
  Bank Gospodarstwa Krajowego umów z instytucjami pełniącymi rolę Pośredników Finansowych, których zadaniem będzie udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, w postaci instrumentów:

  Fundusz zalążkowy przedsiębiorczości akademickiej

  Wejście kapitałowe

  • o finansowaniu do 2 mln zł
  • okres realizacji inwestycji do 10 lat
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa Odpryskowe)


  Rodzaj finansowania

  Wejście kapitałowe charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje kapitał od inwestora w zamian za część udziałów lub akcji (maksymalnie 60%).

  Do tego spółka otrzyma wsparcie mentoringowe, business development, doradztwo strategiczne i operacyjne, czy networking.


  Cel finansowania

  Przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


  Firma może przeznaczyć kapitał m.in. na:

  • Opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów, metod/produkcyjnych/procesów, usług
  • Finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych
  • Zabezpieczenie i ochronę własności intelektualnej, bądź zakup wyników prac B+R wraz z prawami do własności intelektualnej
  • Dostosowanie się do wdrożenia bądź komercjalizacji wyników prac B+R
  • Infrastrukturę B+R (m.in. budowa, rozbudowa czy zakupu wyposażenia laboratorium) jako uzupełnienie

  Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

  Pożyczka to instrument przeznaczony na inwestycje mające na celu zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw. Promowane będą m.in. działania mające na celu stabilizację i zachowanie pozycji na rynku mikroprzedsiębiorstw, zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych danego przedsiębiorstwa oraz przechodzenie na nowe rynki produktowe.

  Pożyczka na zmianę modelu biznesowego

  Pożyczka to instrument przeznaczony na inwestycje przedsiębiorstw z sektora MŚP dotyczące działań nakierowanych na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych. Udzielane wsparcie może służyć finansowaniu działań inwestycyjnych, marketingowych i administracyjnych niezbędnych do wejścia na dany rynek zagraniczny. Pomoc finansową uzyskają także projekty ukierunkowane na wykorzystanie rozwiązań opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, dotyczących zarówno rozwiązań skierowanych na usprawnienie wewnętrznych procesów w firmie, jak i rozwiązań stosowanych względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.

  Pożyczka płynnościowa dla mikroprzedsiębiorstw

  • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
  • o finansowaniu do 100 tys. zł
  • dla mikroprzedsiębiorstw działających do 5 lat, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
  • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
  • oprocentowanie od 0,1% w skali roku, stałe w całym okresie finansowania.

  Cel finansowania:

  Środki z Pożyczki płynnościowej dla Mikroprzedsiębiorstw mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe w celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem) w tym np.:

  • koszty wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US),
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • zobowiązania publiczno - prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.(łącznie z tym dniem),
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
  • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki.)

  Pożyczka płynnościowa może finansować do 100% wydatków przedsiębiorstwa. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

  Warunki:

  • wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany
  • okres spłaty do 72 miesięcy
  • okres karencji do 6 miesięcy
  • wakacje kredytowe do 2 miesięcy
  • oprocentowanie od 0,1% w skali roku
  • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2020 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
  • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej