A A A Wersja kontrastowa

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

 • Oferta pożyczek unijnych
 • O projekcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego dnia 30 września 2016 roku podpisał umowę z Zarządem Województwa Pomorskiego w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten pod nazwą Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ (PFR 2020+) jest kontynuacją wdrażanej przez Bank inicjatywy JEREMIE realizowanej w ramach RPO WP na lata 2007-2013  Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)                                                                                               

  Wartość umowy 429 910 400,82 mln zł, w tym:

  • wkład UE: 365,4 mln zł
  • budżet państwa:  43 mln zł
  • wkład własny Instytucji Finansujących określony na min. 21,5 mln zł

  Termin realizacji umowy: od 30 września 2016 roku do 31 grudnia 2023 roku

  Wsparcie będzie przeznaczone na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej 1 „Komercjalizacja wiedzy” oraz Osi Priorytetowej 2 „Przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 poprzez udostepnienie pomorskim przedsiębiorcom z sektora MŚP środków finansowych w postaci instrumentów zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty, poręczenia oraz inwestycje kapitałowe.

  W ramach Osi Priorytetowej 1 „Komercjalizacja wiedzy” promowane będą inwestycje przedsiębiorstw oparte o badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowane będą inwestycje w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów otwartych innowacji poprze inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu.  

  W ramach Osi Priorytetowej 2 „Przedsiębiorstwa” promowane będzie wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług.

  Część wsparcia udzielana będzie wyłącznie na projekty realizowane w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP: 1. Technologie offshore i portowo – logistyczne, 2. Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, 3. Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, 4. Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia).

  BGK pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy będzie wybierał profesjonalnych Instytucji Finansujących w ramach poszczególnych produktów, którzy będą udzielać wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP na realizację projektów inwestycyjnych prowadzonych na terenie województwa pomorskiego.

  Umowa przewiduje wsparcie ponad 2 tys. przedsiębiorstw. 

 • Dla kogo

  Szeroka oferta instrumentów finansowych skierowana będzie przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego oraz Pośredników Finansowych – instytucji takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki, podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

  Instrument finansowy

  Pośrednicy Finansowi

  Ostateczni odbiorcy - przedsiębiorcy

  Wejście kapitałowe

  M.in. podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka

  Przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa rozpoczynające i rozwijające działalność w obszarze badawczo-rozwojowym

  Pożyczka na innowacje

  M.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa rozpoczynające i rozwijające działalność w obszarze badawczo-rozwojowym

  Poręczenie

  M. in. fundusze poręczeniowe, fundusze pożyczkowe, banki

  Mikro- i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego

  Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa

  M. in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro- i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego

  Pożyczka inwestycyjna

  M. in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro- i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego

  Pożyczka profilowana

  M. in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego

 • Instrumenty i zakres finansowania

  Instrumenty finansowe oferowane będą przedsiębiorcom po podpisaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego umów z instytucjami pełniącymi rolę Instytucji Finansujących, których zadaniem będzie udzielanie bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP z obszaru województwa pomorskiego, w postaci instrumentów:

  Wejście kapitałowe

  Wejście kapitałowe, polegające na pozyskaniu zewnętrznego źródła finansowania przez przedsiębiorców w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. Wsparcie ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Projekty (B+R – „Badanie i Rozwój”) powinny służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych oraz zmierzać do wdrożenia wyników prac „Badanie i Rozwój” do działalności gospodarczej. Finansowaniem objęte będą w szczególności badania przemysłowe i prace rozwojowe, wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia.

  Podstawowe parametry: wartość jednego wejścia kapitałowego: od 200 tys. zł do 5 mln zł, okres budowy portfela min. 4 lata, okres realizacji inwestycji do 10 lat.

  Pożyczka na innowacje

  Pożyczka na innowacje przeznaczona na finansowanie rozwoju realizowanego w oparciu o działalność badawczo-rozwojową. Może również posłużyć, jako finansowanie kontynuacyjne skierowane do przedsiębiorstw wspartych wcześniej w postaci wejścia kapitałowego. Wsparcie ukierunkowane wyłącznie na projekty mieszczące się w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Projekty (B+R – „Badanie i Rozwój”) powinny służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych oraz zmierzać do wdrożenia wyników prac „Badanie i Rozwój” do działalności gospodarczej. Finansowaniem objęte będą w szczególności badania przemysłowe i prace rozwojowe, wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Uzupełniająco, możliwe będzie wsparcie infrastruktury B+R przedsiębiorstwa. Możliwe również finansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy, zakupu wyposażenia laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach.

  Podstawowe parametry: wartość pożyczki: od 200 tys. zł do 5 mln zł, okres budowy portfela min. 3 lata, okres finansowania do 10 lat.

  Poręczenie

  Poręczenie, to instrument ukierunkowany na zabezpieczenie w szczególności kredytów lub pożyczek. Przeznaczony szczególnie dla  przedsiębiorstw, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego. Poręczeniem objęte będą kredyty/pożyczki przeznaczone na przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi, oraz zwiększające produktywność m.in. poprzez inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa, modernizacją środków produkcji, adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, a także wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

  Podstawowe parametry: wartość jednostkowego poręczenia: do 1 mln zł, okres budowy portfela do 2 lat, okres wygaszania portfela poręczeniowego do 7 lat.

  Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa

  Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa to instrumenty, które udzielane będą na warunkach rynkowych najmniejszym przedsiębiorstwom (mikro i małym). Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi, oraz zwiększające produktywność m.in. poprzez inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa, modernizacją środków produkcji, adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, a także wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

  Podstawowe parametry: wartość mikropożyczki do 100 tys. zł, okres budowy portfela do 2 lat, okres finansowania do 5 lat. Wartość pożyczki rozwojowej od 100 do 300 tys zł, okres budowy portfela do 2 lat, okres finansowania do 5 lat.
  Aktualna lista Pośredników Finansowych:

  Pożyczka inwestycyjna

  Pożyczka inwestycyjna to instrument przeznaczony dla przedsiębiorstw działających na większą skalę. Wspierane będą te małe przedsiębiorstwa, szczególnie znajdujące się w początkowej fazie rozwoju. Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe poprawiające ich potencjał konkurencyjny, zdolność do rozszerzania działalności o nowe produkty lub usługi, oraz zwiększające produktywność m.in. poprzez inwestycje związane z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych, unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa, modernizacją środków produkcji, adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności, a także wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy. 

  Podstawowe parametry: wartość pożyczki od 300 tys. zł do 1 mln zł, okres budowy portfela do 2 lat, okres finansowania do 7 lat.

  Pożyczka profilowana

  Pożyczka profilowana to instrument przeznaczony dla przedsiębiorstw działających na większa skalę. Wspierane będą miko, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te dysponujące potencjałem do ekspansji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w  tym zmiana procesu produkcyjnego, lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza- umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw działających w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. W ramach instrumentu wspierane będą również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii. 

  Parametry wsparcia: wartość pożyczki: od 300 tys. zł do 1 mln zł, okres budowy portfela do 2 lat, okres finansowania do 7 lat.

 • Instytucje Finansujące

  Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, wybiera profesjonalne instytucje finansowe do pełnienia roli Instytucji Finansujących, którzy udzielać będą mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w postaci instrumentów takich jak: pożyczka, poręczenie lub wejścia kapitałowe.

  Rolę Instytucji Finansujących mogą pełnić fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze i komercyjne oraz podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka.

  Aktualna lista Instytucji Finansujących, którzy dystrybuują środki finansowe:

   

  Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa:

  Pożyczka Inwestycyjna  i Pożyczka Profilowana:

  Pożyczka na Innowacje:

  Poręczenie: