A A A Wersja kontrastowa

Inwestycje, Innowacje, Energetyka

 • Oferta pożyczek unijnych
 • O projekcie

   

   

  30 listopada 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę z Województwem Dolnośląskim (reprezentowanym przez Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą) o zarządzaniu oraz wdrażaniu projektu mającego na celu rozwój przedsiębiorczości i wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej na Dolnym Śląsku. Wartość projektu to ponad 750 mln zł.

  Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków finansowych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wcześniej, Bank Gospodarstwa Krajowego realizował analogiczny projekt w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE, który obejmował mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

   

   

   

  Tytuł Projektu: Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim


  Wartość Projektu 756 131 490,41 mln zł, w tym:

  • wkład UE: 642,71 mln zł

  • budżet państwa:  60,89 mln zł

  • wkład własny Pośredników Finansowych określony na min. 52,53 mln zł.

   Termin realizacji Projektu: do 31 grudnia 2023 roku.


   W ramach realizacji projektu przewiduje się wsparcie ok. 2,7 tys. przedsiębiorców. 

   Wsparcie finansowe zostało podzielone według następujących obszarów:

  • Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” - wartość  431,09 mln zł,
  • Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna” - wartość 269,31mln zł,
  • Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy” - wartość  55,73 mln zł


  Środki finansowe udostępnimy dolnośląskim podmiotom gospodarczym w formie funduszy zwrotnych takich jak: pożyczki, kredyty, poręczenia czy re-poręczenia.   

  Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” - wartość  431,09 mln zł (działanie 1.5) 

  Zadaniem Osi Priorytetowej 1 jest wsparcie inwestycji rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją innowacyjność i poprawić konkurencyjność w sektorze MŚP.


  Wsparcie finansowe obejmie przedsiębiorstwa:

  • wprowadzające innowacyjne produkty,  procesy oraz usług na rynek;

  • inwestujące w rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa;

  • inwestujące w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

  Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna” - wartość 269,31mln zł  (działanie 3.1, 3.2, 3.3) 

  Zadaniem Osi Priorytetowej 3 jest wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw, które wytworzą i rozdystrybuują energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych lub przedsiębiorstw już to realizujących.  

  Wsparcie finansowe obejmuje przedsięwzięcia mające na celu:

  • produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) takich jak: energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, biomasa, biogaz, energia spadku wody i energia geotermalna.

  Dla działań mających na celu zwiększanie efektywności energetycznej MŚP, kluczowe będą projekty:

  • głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii powodujące zwiększenie efektywności energetycznej, z ewentualnym uwzględnieniem OZE; 

  • przedsięwzięcia zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.

  Dla działań mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych, kluczowe będą projekty:

  • termomodernizacji (ocieplania) obiektów zmniejszających zapotrzebowanie budynku na energię;

  • modernizacji systemów grzewczych;

  • modernizacji przyłącza do sieci ciepłowniczej;

  • modernizacji systemów wentylacji;

  • instalacji OZE;

  • instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną.

  Oś Priorytetowa 8 „Rynek pracy” - wartość  55,73 mln zł (działanie 8.3)

  Zadaniem Osi Priorytetowej 8 jest wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw planujących stworzenie nowych, dobrej jakości miejsca pracy dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa poszukujące finansowania na tworzenie miejsc pracy dla:

  • osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia;

  • osób po 50 roku życia,

  • kobiet,

  • osób niepełnosprawnych,

  • osób długotrwale bezrobotnych,

  • osób o niskich kwalifikacjach.

 • Dla kogo

  Realizowane przedsięwzięcia skierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych niżej wymienionych podmiotów, które prowadzą działalność w województwie dolnośląskim, a także do pośredników finansowych, instytucji, takich jak fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, banki spółdzielcze oraz komercyjne.

  Środki finansowe

  Profesjonalne instytucje finansujące współpracujące z BGK

  Ostateczni odbiorcy

  Pożyczka unijna w ramach działania 1.5

  m.in. fundusze pożyczkowe i banki

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

  Mikropożyczka unijna w ramach działania 1.5

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  Mikro i małe przedsiębiorstwa

  Pożyczka unijna w ramach działania 3.1

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  -jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;

  -jednostek organizacyjnych JST;

  -jednostek sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;

  -przedsiębiorstw energetycznych;

  - MŚP

  -przedsiębiorstw społecznych;

  -organizacji pozarządowych;

  - klastrów energii1;   

  -spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych;

  -towarzystw budownictwa społecznego;

  -grup producentów rolnych;

  - jednostek naukowych;

  - uczelni/szkół wyższych ich związków i porozumień;

  - organów administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;

  - PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych;

  - kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;

  - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

  - Lokalnych Grup Działania.

  1Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 15 a art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

  Pożyczka w ramach działania 3.2

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  -mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

  -grupy producentów rolnych;

  -przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

  Pożyczka w ramach działania 3.3

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  -spółdzielnie mieszkaniowe,

  -wspólnoty mieszkaniowe i TBS (z wyłączeniem wspólnot i spółdzielni z obszaru Wrocławskiego Obszaru

  Pożyczka unijna w ramach działania 8.3

  m.in. fundusze   pożyczkowe i banki

  -osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się  w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach;

  -pozostałe osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 30 roku życia.

  Poręczenie

  m.in. fundusze   poręczeniowe i banki

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 • Instrumenty i zakres finansowania

  Bank Gospodarstwa Krajowego dla poszczególnych produktów finansowych wybierać będzie profesjonalne instytucje, które po podpisaniu z nim umów operacyjnych, będą udzielać bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom z sektora MŚP na terenie województwa dolnośląskiego.  Przedsiębiorcy na realizację swoich projektów dostępne będą mieli produkty takie jak:  pożyczka unijna, poręczenie lub re-poręczenie.

  Mikropożyczka w ramach działania 1.5

  Mikropożyczka jest produktem przeznaczonym dla najmniejszych ( mikro i małych)  przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.

  Podstawowe parametry:

  • wartość mikropożyczki do 100 tys. zł,
  • czas finansowania do 5 lat.

  Pożyczka w ramach działania 3.2

  Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w sektorze MŚP to instrument, który udzielany jest na warunkach preferencyjnych: mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, grupom producentów rolnych oraz przedsiębiorstwom, których większość udziałów lub akcji należy do Jednostek Samorządu Terytorialnego.


  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki od 200 tys. zł do 3 mln zł,
  • okres finansowania do 15 lat.

  Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 8.3

  Pożyczka unijna przeznaczona na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w formule pomocy de minimis. Przeznaczona dla:

  • osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia,

  • osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:

  • osoby starsze po 50 roku życia,

  • kobiety,

  • osoby niepełnosprawne

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • osoby o niskich kwalifikacjach,

  • osoby pozostające bez zatrudniania powyżej 30 roku życia.


   Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki do 78 853,40 zł    

  • czas finansowania do 7 lat

  Poręczenie w ramach działania 1.5

  Poręczenie służy zabezpieczeniu kredytów lub pożyczek. Przeznaczone dla:

  •  przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego.


   Podstawowe parametry (wartość poręczenia ustalana jest indywidualnie w zależności od zdolności kapitałowych określonego funduszu):

  • przewidywana średnia wysokość poręczenia do 200 tys. zł   

  • czas finansowania od 10 do 12 lat

  Pożyczka w ramach działania 3.1

  Pożyczka unijna przeznaczona dla przedsiębiorstw zamierzających wytwarzać i dystrybuować energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych lub przedsiębiorstw już to realizujących.

  Przeznaczona dla:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • jednostek organizacyjnych JST,
  • jednostek sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej,
  • przedsiębiorstw energetycznych,
  • MŚP,
  • przedsiębiorstw społecznych,
  • organizacji pozarządowych,
  • klastrów energii1,
  • spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
  • towarzystw budownictwa społecznego,
  • grup producentów rolnych,
  • jednostek naukowych,
  • uczelni/szkół wyższych ich związków i porozumień,
  • organów administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół,
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych,
  • kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  • Lokalnych Grup Działania.

  1Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 15 a art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

   

  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki od 100 tys. zł do 10 mln zł 
  • czas  finansowania do 15 lat

  Pożyczka w ramach działania 3.3

  Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym to instrument, który udzielany będzie udzielany będzie na warunkach preferencyjnych spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym oraz TBS (z wyłączeniem wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).


  Podstawowe parametry:

  • wartość pożyczki od 10 tys. zł do 10 mln zł,
  • okres finansowania do 15 – 20 lat.

  Pożyczka rozwojowa w ramach działania 1.5

  Pożyczka unijna na wsparcie inwestycji rozwojowych jest produktem przeznaczonym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie Dolnego Śląska, na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe.

  Podstawowe parametry Pożyczki Rozwojowej:

  • maksymalna wartość do 1 mln zł,
   czas finansowania do 7 lat;

  • maksymalna wartość do 500 tyś zł;
   czas finansowania do 5 lat.

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego