A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Inwestycyjna (B+R)

Pożyczka Inwestycyjna (B+R)

 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu maksymalnie do 1,2 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0% w skali roku

 

Cel finansowania:

 • Inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy lub zakupu wyposażenia dla zaplecza badawczo – rozwojowego (B+R) w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, rozumianego jako zaplecze służące do systematycznego prowadzenia prac twórczych, podjętych dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy (np. Inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji czy testowania, itp.).
 • Wydatki związane z budową/rozbudową/zakupem wyposażenia dla zaplecza służącego do prowadzenia działalności B+R (badania przemysłowe i / lub prace rozwojowe), w postaci m.in. zakupu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
 • Wdrożenie wyników prac B+R, prowadzonych w przedsiębiorstwie Ostatecznego Odbiorcy. W przypadku finansowania wdrożenia prac B+R w ramach Jednostkowej PI, wydatki na wdrożenie muszą stanowić mniej, niż połowę kwoty Jednostkowej PI.
 • W ramach Instrumentu Finansowego, finansowane będą Inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Inwestycyjną Województwa Opolskiego do roku 2020, tzn. Inwestycje służące rozwojowi działalności Przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne):


a) chemiczne (Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, Technologie chemiczne organiczne, Chemia specjalistyczna, Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych),

b) budownictwa i drewna (Technologie budownictwa nisko-energetycznego, Technologie cementu, wapna i betonu, Technologie drewna), 

c) przemysłu maszynowego i metalowego (Technologie układów napędowych, Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, Technologii metali),

d) przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej (Technologie wytwarzania energii, Technologie silników, Technologie wysokich napięć),

e) rolno-spożywcze (Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka)

f) procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Produkty ochrony zdrowia, Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny, Proces organizacyjny systemu transportu inter-modalnego przyjaznego środowisku.

 • Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać Przedsiębiorstwa, które w ramach Jednostkowej PI realizować będą Inwestycje ograniczające presję na środowisko, w tym. m.in.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych do środowiska. 
 • Okres spłaty - do 7 lat
 • Karencja w spłacie - do 12 miesięcy (do 24 miesięcy w ramach preferencji)

Skontaktuj się!

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Osoba kontaktowa:
Biuro TISE w Opolu
ul. Ozimska 4/7
45-047 Opole
Krzysztof Watała
Tel: 786 840 500 lub 77 546 61 70 
e-mail: krzysztof.watala@tise.pl

 

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: