A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

  • inwestycja realizowana na terenie województwa dolnośląskiego

  • o finansowaniu od 100 tys. do 10 mln zł
  • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
  • oprocentowanie od 0,5% w skali roku

 

 

  • Przeznaczenie

Finansowane będą przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla m. in. jednostek organizacyjnych JST, jednostek sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej, przedsiębiorstw energetycznych MŚP, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, klastrów energii1, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, grup producentów rolnych, jednostek naukowych, uczelni/szkół wyższych ich związków i porozumień, organów administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół, PGL Lasy Państwowe i jego jednostek organizacyjnych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Lokalnych Grup Działania.

1 Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 15a art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

  • Cel finansowania

Finansowanie inwestycji prowadzących do zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych m. in.: produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takie jak:  

- energia wiatru (poniżej 5 MWe),

- energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),

- biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),

- biogaz (poniżej 1 MWe),

- energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),

- energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

Przez modernizację należy rozumieć przebudowę, rozbudowę lub rekonstrukcję instalacji, która powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu modernizacji przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (ulepszenie).

  • Przedsięwzięcia finansowane w ramach Jednostkowej Pożyczki muszą:

- uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach (krajowy, wojewódzki, lokalny) oraz muszą być powiązane z lokalizacją poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii (OZE) i ich potencjalnym wpływem na środowisko naturalne;

- wpisywać się w aspekty dotyczące umiejscowienia inwestycji przy uwzględnieniu występowania na danym obszarze form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,  występowania obszarów cennych przyrodniczo, w tym miejsc cennych dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki, występowania korytarzy migracji zwierząt, warunków hydrologicznych, wymogów ochrony zabytków i krajobrazu, ograniczeń związanych z ochroną bioróżnorodności oraz ochrony akustycznej;

- być zgodne z opracowanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza (tam, gdzie istnieje konieczność opracowywania takich programów), aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;

- podlegać ocenie w zakresie efektywności kosztowej (w tym najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji), osiągniętych efektów wpisujących się w cele Osi priorytetowej oraz innych osiągniętych rezultatów w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).

  • Ograniczenia w finansowaniu - środki z Jednostkowych Pożyczek nie mogą być przeznaczone na: 

Przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji;

2. opierające się o energię spadku wody, a polegające na budowaniu nowych obiektów piętrzących oraz projekty niezgodne z Ramową Dyrektywą Wodną;

3. mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z biomasy niezgodne z Programami Ochrony Powietrza;

4. dotyczące produkcji biopaliw z roślin spożywczych oraz biopaliw, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE.

- refinansowanie Inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;

- refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

- spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;

- finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem inwestycji określonym powyżej;

- finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

- prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

- finansowanie, z Wkładu Funduszu Funduszy, zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych powyżej wysokości 10% Wkładu Funduszu Funduszy wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy;

- pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

  • Okres spłaty: do 15 lat
  • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Skontaktuj się!

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
Tel: 71 758 83 14 lub tel. kom. 786 840 500 
Krzysztof Watała
Tel. 786 840 500 lub 71 758 83 14

Instytucje finansujące ten produkt: