A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Poręczenie

Poręczenie

 • poręczenie w województwie warmińsko – mazurskim

 • o finansowaniu do 1 mln zł

 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe

Cel finansowania:

 • Wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorstw inwestujących m.in. w:

a) maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy);

b) nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK);

c) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz innowacji w skali przedsiębiorstwa.

 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 75% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem.

 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem, którego cel wpisuje się w:
  a) Finansowanie projektów realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji tj.:
  - Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej;
  - Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
  - Obszary przygraniczne.
  b) Inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego, tj.:
  - drewno i meblarstwo,
  - żywność wysokiej jakości,
  - ekonomia wody.

Poprzez inwestycje w ramach powyższych inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które muszą spełnić co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie:
a) Wpływ na eliminowanie negatywnych skutków zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej Inteligentnej Specjalizacji,
b) Wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej Inteligentnej Specjalizacji,
c) Dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej Inteligentnej Specjalizacji,
d) Stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej Inteligentnej Specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości,
e) Wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej Specjalizacji w wyniku realizacji projektu.

 • Okres poręczenia: do 7 lat

Skontaktuj się!

 

Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w DziałdowieOsoba kontaktowa:
ul. Wolności 4, 13-200 Działdowo Tel: 23 697 50 52 e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info

Edyta Zdunek
Tel: 728 419 194
koordynator@poreczenia-kredytowe.info