A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • pożyczka w województwie podkarpackim
  • o finansowaniu do 80 tys. zł
  • dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno - prawnych, dla osób w wieku 30 lat i powyżej, dla reemigrantów i imigrantów
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,1% w skali roku

Cel finansowania:

  • Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanej w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Dla kogo?

  • Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno - prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, rolnicy i członkowie ich rodzin (osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa), reemigranci, imigranci.
  • Okres spłaty: do 84 miesięcy

  • Karencja w spłacie - nie wydłuża okresu spłaty pożyczki: do 12 miesięcy

Skontaktuj się!

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach Osoba kontaktowa:
ul. Mickiewicza 1a
27-200 Starachowice
tel. 41 274-46-90, fax 41 274-04-09
e-mail: farr@farr.pl
Iwona Kubicka
504 276 989
tel. 41 274 46 90 w 110

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: