A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • pożyczka w województwie podkarpackim
  • o finansowaniu do 80 tys. zł
  • dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno - prawnych, dla osób w wieku 30 lat i powyżej, dla reemigrantów i imigrantów
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
  • oprocentowanie od 0,1% w skali roku

Cel finansowania:

  • Wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowanej w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Dla kogo?

  • Ostatecznymi Odbiorcami wsparcia w formie Jednostkowej Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno - prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, rolnicy i członkowie ich rodzin (osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa), reemigranci, imigranci.
  • Okres spłaty: do 84 miesięcy

  • Karencja w spłacie - nie wydłuża okresu spłaty pożyczki: do 12 miesięcy

Skontaktuj się!

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej WoliOsoba kontaktowa:

ul. 1-go Sierpnia 26b
37-450 Stalowa Wola
tel: 15 844 03 57
e-mail: sekretariat@rig-stw.pl
https://rig-stw.pl/

Jolanta Garbacz
tel. 15 844 03 57,
kom. 667 772 409, 
e-mail: jgarbacz@rig-stw.pl

Sylwia Staszowska
tel. 15 844 03 57,
kom. 607 878 515
email: sstaszowska@rig-stw.pl

Krajowe Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości

Osoba kontaktowa:

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie
tel: 41 375 14 55 / 41 260 46 21
fax: 41 375 14 56
e-mail: kswp@kswp.org.pl
https://kswp.org.pl/

KSWP Biuro Rzeszów

Krzysztof Kaszuba
Dyrektor Regionalny
tel. 17 28 33 200
kom. 502 925 345
e-mail k_kaszuba@kswp.org.pl

Barbara Grzesik
Doradca
tel. 17 28 33 201
e-mail b_grzesik@kswp.org.pl

Maria Mnich
Doradca
tel. 17 28 33 201
e-mail m_mnich@kswp.org.pl