A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka rewitalizacyjna

Pożyczka rewitalizacyjna

 • pożyczka w województwie śląskim
 • o finansowaniu do 50 mln zł
 • dla JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,3% w skali roku
 • O pożyczkę mogą ubiegać się:

  - jednostki samorządu terytorialnego, ich spółki, związki i stowarzyszenia;

  - podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych

  - kościoły i związki wyznaniowe;

  - organizacje pozarządowe;

  - pozostałe jednostki sektora finansów publicznych;

  - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;

  - przedsiębiorcy

  - instytucje kultury

  - Lokalne Grupy Działania;

  - porozumienia ww. podmiotów

  - podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym (tzw. projekty hybrydowe).

 • Cel finansowania:

  Projekty ujęte lub wynikające wprost z Programu Rewitalizacji mające na celu:

  a) przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych,

  b) odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji,

  c) odnowę miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług w tym:

  - rewitalizację zdegradowanych/zdewastowanych obszarów miejskich, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej

  - inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego,

  - inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).

 • Zalety:

a) oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP (w chwili obecnej 1,5%), pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80%) nie może być niższe niż 0,25%,

b) brak opłat i prowizji,

c) okres spłaty: do 20 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

d) okres karencji: do 12 miesięcy od daty zakończenia rzeczowej realizacji Projektu,

e) finansowanie uzupełniające.

Więcej informacji oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania dostępne www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/slaskie/

Skontaktuj się!

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Śląski
ul. Podchorążych 1
40-043 Katowice
Tel: 32 602 94 00 

Instytucje finansujące ten produkt: