A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

 • pożyczka w województwie mazowieckim

 • o finansowaniu nawet do 20 mln zł

 • dla MŚP, JST, TBS, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0,3% w skali roku
 • O pożyczkę mogą ubiegać się:
  - jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
  - jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  - organizacje pozarządowe; jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej,
  - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  - przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
  - instytucje kultury i instytucje edukacyjne,
  - instytucje rynku pracy,
  - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

 • Cel finansowania:

Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji (znajdują się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / pozostałych, które mogą być określone obszarowo tj. obszarem rewitalizacji i tematycznie). Ich celem jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, w tym nadanie nowej lub przywrócenie starej funkcji, obejmujące m.in.:

 • rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, w tym:

a) zagospodarowanie/zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych;

b) rewaloryzację, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej), w tym remont istniejących budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich;

c) odnowę tkanki mieszkaniowej jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

 • Zalety:

a) oprocentowanie stałe lub zmienne (decyzja inwestora), obliczane na bazie stopy referencyjnej NBP (w chwili obecnej 1,5%), pomniejszenie o tzw. wskaźnik społeczny (max 80%) nie może być niższe niż 0,25%,

b) brak opłat i prowizji,

c) okres spłaty: do 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,

d) okres karencji: do 48 miesięcy na czas realizacji i dochodzenia do pełnej sprawności Projektu,

e) finansowanie uzupełniające.

 

Więcej informacji oraz dokumentacja niezbędna do aplikowania dostępne www.bgk.pl/fundusze-i-programy/pozyczka-rewitalizacyjna/mazowieckie/

Skontaktuj się!

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Mazowiecki
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
tel. 22 522 93 33

 

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: