A A A Wersja kontrastowa
powrót do listy
Mikropożyczka 10.2

Mikropożyczka 10.2

 • mikropożyczka w województwie lubelskim
 • o finansowaniu do 60 tys. zł
 • dla pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz pracowników dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne na terenie województwa lubelskiego
 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • oprocentowanie od 0,37% w skali roku

Cel finansowania:

 • wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej przez Ostatecznego Odbiorcę, który skorzystał z Mikropożyczki 10.2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 • dla pracowników pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego:
  a) pracownicy przewidziani do zwolnienia, tj. pracownicy którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego
  b) pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych
  c) osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 • dla pracowników dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (z możliwością uelastycznienia wykorzystania okresu karencji spłaty, aby Pożyczkobiorca mógł go wykorzystywać niekoniecznie od początku realizacji przedsięwzięcia i w całości, nieprzerwanie)

Skontaktuj się!

 

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Kontakt:
ul. Kościuszki 65, 23-400 BiłgorajTel: 784 346 995, tel./fax 84 686 53 93
e-mail: biuro@barr.org.pl  

 

 

 

Instytucje finansujące ten produkt: