A A A Wersja kontrastowa
Biblioteka Praktycznych Rad: Mój biznes

Podatek CIT - którzy przedsiebiorcy go płacą

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) podlegają:
 • osoby prawne, m.in. spółki tworzone na podstawie kodeksu spółek handlowych,
 • spółki kapitałowe w organizacji (między podpisaniem umowy spółki a wpisaniem do rejestru),
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • grupy kapitałowe, w których skład wchodzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego).

Dotychczas podatek ten wynosił 19 proc. dochodu. Od 2017 roku obowiązywać będą dwie stawki: obniżona 15 proc. i dotychczasowa 19 proc. Reguluje to ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych isap. sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19920210086.
Prawo do opodatkowania niższą stawką będą mieli:

 • tzw. mali podatnicy – spółki, których roczny dochód (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług VAT) nie przekracza 1,2 mln euro (planowane podniesienie tej kwoty do 2 mln euro);
 • podatnicy rozpoczynający działalność. W kolejnych latach możliwość stosowania preferencyjnej stawki CIT będzie zależeć od tego, czy będą „małymi podatnikami”.

Według szacunków z preferencyjnej stawki będzie mogło skorzystać 90 proc. płatników CIT (w 2015 roku było ich 456 tys.).

 

 

CIT

Obowiązkowi podatkowemu CIT podlegają:

 • wszystkie spółki, których siedziba lub zarząd znajduje się na terenie Polski (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy – od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce);
 • jeśli siedziba lub zarząd spółki znajduje się zagranicą, obowiązek podatkowy dotyczy tylko dochodów uzyskiwanych na terytorium naszego kraju (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).

W niektórych przypadkach, np. dywidend czy należności licencyjnych, opodatkowany jest przychód.

 

Przychód i koszty

Dochód spółki powstaje po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania. Przychodami spółki mogą być:

 • otrzymane pieniądze,
 • różnice kursowe,
 • wartość rzeczy otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie,
 • wartość praw lub innych świadczeń.

Są nimi także przychody należne, nawet jeżeli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, z wyłączeniem wartości zwróconych towarów i udzielonych bonifikat.

 • Powstają one w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.
 • W przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych przychód powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub fakturze (nie rzadziej niż raz w roku).
 • W innych sytuacjach datą powstania przychodu jest dzień otrzymania zapłaty.

Koszt uzyskania przychodu powinien być poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Nie może też być ujęty w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodu mogą być koszty: amortyzacyjne budynków, maszyn, samochodów oraz np. prawa licencyjne, prawa własności przemysłowej itd.
Przy podatku CIT nie ma zamkniętej listy wydatków, które mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów. Od podstawy opodatkowania (dochodu) możliwe jest odliczenie np.:

 • darowizny na cele publiczne na rzecz organizacji pożytku publicznego (do 10 proc. dochodu),
 • darowizny na cele kultu religijnego (do 10 proc. dochodu),
 • bankowych kredytów umorzonych w związku z restrukturyzacją (20 proc. kredytów),
 • darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła (bez limitu),
 • nabycia nowych technologii (do 50 proc. wydatków).

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych poniósł stratę w roku podatkowym:

 • może ją rozliczyć (pomniejszając osiągnięty dochód) w kolejnych pięciu latach podatkowych,
 • jednak w danym roku może uwzględnić nie więcej niż 50 proc. poniesionej straty.

Deklaracja CIT-8

U osoby prawnej rok obrotowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym – w niektórych przypadkach może być krótszy albo dłuższy. Podatnicy mają obowiązek miesięcznego (lub kwartalnego) wpłacania zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia kolejnego miesiąca (kwartału). Podatnicy mają obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym zeznania rocznego na formularzu
CIT-8 do 31 marca (jeżeli rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym) i zapłacenia podatku należnego.

Sprawozdanie

Później podatnik dołącza sprawozdanie finansowe, tzn. bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową. Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone do końca trzeciego miesiąca w nowym roku obrotowym, zatwierdzone przez właściwy organ, np. zarząd, walne zgromadzenie, a następnie przekazane do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni od daty
zatwierdzenia. Dodatkowo podatnik ma obowiązek przekazania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowego roku obrotowego.
Przepisów o niższej stawce podatku dochodowego nie stosuje się do podatkowych grup kapitałowych – co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają ze sobą w związkach kapitałowych. Spółki powstałe w wyniku przekształceń będą mogły zastosować preferencyjną stawkę dopiero po dwóch latach. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl.

Polub nas

Pozostałe tematy

Ulga „Bez PIT dla młodych”. Sprawdź, ile i na jakich warunkach możesz zyskać.

Jednym z pomysłów rządu na powstrzymanie młodych ludzi przed wyjazdem z kraju jest zerowa stawka PIT...

czytaj więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe – czym są i kiedy zaczną obowiązywać w Twojej firmie?

Jednym z pomysłów mających zapewnić nam odpowiednio wysokie świadczenia emerytalne są wprowadzane...

czytaj więcej

Obniżenie PIT z 18 na 17 %. Jakie problemy dla przedsiębiorców mogą wyniknąć ze zmiany terminu?

Przyszedł czas na niższy PIT dla wszystkich. Powoli, choć wszystko wskazuje na to, że znacznie...

czytaj więcej

Kiedy wybrać podatek liniowy?

Na początku każdego roku każdy podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania swojego dochodu, z...

czytaj więcej

Podatek PIT – którzy przedsiębiorcy go płacą?

Osoba, która otwierając firmę, wybrała opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,...

czytaj więcej

Podatek CIT - którzy przedsiebiorcy go płacą

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) podlegają:

czytaj więcej

Podatek liniowy - plusy i minusy tej formy opodatkowania

Jedną z form rozliczenia z fiskusem jest również podatek liniowy. Wyboru tej formy opodatkowania...

czytaj więcej

Opłata zryczałtowana, karta podatkowa - kto może z nich korzystać?

Jedną z form opodatkowania jest ryczałt przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Te ...

czytaj więcej

Podatek od wartości dodanej - VAT

Płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) mogą być wszystkie firmy bez względu na ich formę...

czytaj więcej

Prawa przedsiebiorcy w kontaktach z urzędem skarbowym

Podatnik w kontaktach z urzędem skarbowym oprócz szeregu obowiązków ma także m.in. prawo do: zwrotu...

czytaj więcej