A A A Wersja kontrastowa
Biblioteka Praktycznych Rad: Mój biznes

Co jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów, a co nie?

Jeżeli jesteś podatnikiem i rozliczasz się według skali podatkowej lub stawki podatku liniowego, możesz zmniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów, czyli o wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania ich albo zabezpieczenia. Nie ma zamkniętego katalogu odliczeń, wiadomo natomiast, czego do tych kosztów zaliczyć nie można. Regulują to przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22–23).

Aby odliczyć koszty, należy je odpowiednio udokumentować:

 • faktur
 • fakturą VAT,
 • rachunkiem,
 • innym dokumentem dotyczącym danej operacji.

Faktury i inne dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, a jeśli opiewają na kwotę w walucie obcej, przeliczone na złotówki. Co do zasady za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (rachunku).

Koszty

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (i interpretacjami ministra finansów) do kosztów można zaliczyć zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych.
W przypadku nabycia towarów przed rozpoczęciem działalności należy je ująć w spisie z natury (remanencie) na dzień otwarcia firmy.

Firmowe
Kosztem będzie pieczęć firmowa, domena internetowa, usługi księgowe, opłaty bankowe i pocztowe, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatki na usługi reklamowe (ulotki,
spoty, pozycjonowanie stron internetowych).

Lokalowe
Przygotowanie lokalu firmowego: przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja, remont, zakup wyposażenia i mebli. W kosztach można ująć także czynsz, wynajem, telefon, Internet. W przypadku prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu należy uwzględnić jedynie opłaty za tę część, która jest wykorzystywana przez firmę.

Reprezentacja
Odliczyć można także wydatki na cele reprezentacyjne: drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady,
lunche) podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami i wykonawcami. Nie ma przy tym znaczenia, czy są one podawane w siedzibie firmy, czy poza nią.

Wynagrodzenia
Wynagrodzenia dla pracowników ze stosunku służbowego, stosunku pracy czy pracy nakładczej, koszty prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego, utworzenia
i prowadzenia żłobka czy przedszkola (jeżeli nie zostało ono sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Pojazdy
Kosztem będzie także zakup paliwa i wydatki związane z użytkowaniem pojazdu. Odpisać można koszty wstępne i raty leasingu operacyjnego, jeżeli umowa została zawarta na co
najmniej 40 proc. okresu amortyzacji lub na pięć lat.

Amortyzacja
Amortyzacji podlegają zarówno środki materialne: budowle, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż
rok, wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jak i wartości niematerialne, np. licencje czy oprogramowanie.

Jak odliczać

 • Odpis o wartości do 3,5 tys. zł powinien być dokonany w miesiącu oddania przedmiotu do użytku.
 • W pozostałych przypadkach dokonuje się odpisów comiesięcznych.
 • W przypadku licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich okres ten wynosi 24 miesiące.
 • Najdłuższy jest okres amortyzacji budynków – 40 lat (2,5 proc. rocznie).

Jednorazowo
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego o wartości początkowej środków trwałych oddanych
do użycia do maksymalnej wartości 50 tys. euro.

Kosztami firmowymi, zgodnie z art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą być:

 • wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów (z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie),
 • wydatki na spłatę pożyczek i kredytów (z wyjątkiem odsetek),
 • umorzone wierzytelności i pożyczki,
 • wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci,
 • grzywny i kary pieniężne oraz odsetki od nich,
 • odsetki za zwłokę w płaceniu podatków,
 • diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom,
 • koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych – w części pokrytej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Polub nas

Pozostałe tematy

Co jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów, a co nie?

Jeżeli jesteś podatnikiem i rozliczasz się według skali podatkowej lub stawki podatku liniowego,...

czytaj więcej

Jakie składki ZUS będziemy płacić?

Jeżeli otworzyłeś firmę, masz także obowiązek opłacania składek ZUS za siebie, a jeżeli

zatrudniasz...

czytaj więcej

Księgowość - dam radę samodzielnie czy potrzebuję pomocy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy prowadzić księgowość samodzielnie, zwrócić się do biura...

czytaj więcej

Księgowość na etacie, czy zewnętrzna?

Jeżeli nie będziesz prowadzić księgowości samodzielnie, zastanów się, czy powierzyć ją własnej...

czytaj więcej