A A A Wersja kontrastowa

Ruszają środki dla pomorskich przedsiębiorców

pdf

Województwo pomorskie jako pierwsze zdecydowało się kontynuować współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wdrażanie instrumentów finansowych z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego 2014-2020. Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGK Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, to 408,41 mln zł.

9 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, BGK podpisał dwie umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą oferować wsparcie bezpośrednio firmom w regionie. W całości zostanie ono przeznaczone na rozwój regionu, szczególnie lokalnej przedsiębiorczości.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będzie dysponować kwotą 36 mln zł, a Pomorski Fundusz Pożyczkowy, 30 mln zł. Wraz z wkładem budżetu państwa jest to ok. 90 mln zł. Obydwaj pośrednicy będą oferować dwa rodzaje produktów: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową, które posłużą do finansowania przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa na terenie województwa pomorskiego. Celem programu jest wzmocnienie ich potencjału konkurencyjnego, zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi oraz zwiększenie ich produktywności. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie wracał do Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, dzięki czemu z programu skorzystają kolejne firmy.

Trzecią umowę BGK podpisze 11 sierpnia br. w Gdańsku z konsorcjum: Żuławskim Bankiem Spółdzielczym i Bankiem Spółdzielczym w Dzierzgoniu na łączną kwotę 24 mln zł.

- Zwiększenie roli instrumentów zwrotnych w finansowaniu inwestycji prorozwojowych jest jednym z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zależy nam, aby z ich pomocą realizowane były inwestycje o jak największej wartości – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wiceminister Adam Hamryszczak dodał, że niezwykle ważne jest to, że wkład finansowy, po wykorzystaniu, może być ponownie użyty, dzięki czemu z funduszy skorzystają kolejne firmy.

- Bank Gospodarstwa Krajowego ściśle współpracuje z samorządami województw, w tej i poprzedniej unijnej perspektywie finansowej przy zarządzaniu środkami, które wspierają lokalną przedsiębiorczość. Dotychczas zachęciliśmy ponad 30 tysięcy firm w całej Polsce, aby zaczęły korzystać z instrumentów zwrotnych: pożyczek, gwarancji i wejść kapitałowych. Dzięki temu, że rozwijają się MŚP, polepsza się sytuacja gospodarcza w regionie. Wspieranie rozwoju zrównoważonego terytorialnie jest jednym z kluczowych zadań BGK – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ to kolejny – po wdrażanej w okresie 2007-2013 Inicjatywie JEREMIE – projekt, w ramach którego realizowane jest wsparcie zwrotne. W poprzednim rozdaniu funduszy UE Województwo Pomorskie powierzyło BGK kwotę 287,4 mln zł, która trafiła do blisko sześciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Pomorza. Liczba ta stanowi aż 18 procent wszystkich firm, które wzięły udział w programie.

W perspektywie 2007-2013 rolę Pośredników Finansowych pełnili: Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych oraz Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Mikroprzedsiębiorstwa stanowiły najliczniejszą grupę odbiorców, (w której znalazły się również start-upy oraz małe przedsiębiorstwa), natomiast produktem, z którego najczęściej korzystali pomorscy przedsiębiorcy była pożyczka globalna. Finansowanie przeznaczone było głównie na handel hurtowy i detaliczny. Pomyślna współpraca Banku Gospodarstwa Krajowego z wyżej wymienionymi instytucjami zaowocowała kontynuacją wspólnych działań w ramach nowego projektu pn. Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+.

Łączna pula środków, która będzie w dyspozycji zarządzanego przez BGK Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+, wynosi 408,41 mln zł. Wsparcie w całości zostanie przeznaczone na rozwój Pomorza poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorców działających w regionie.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.